תקנון האיגוד

9/2000

ההסתדרות הרפואית בישראל

האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים

תקנון האיגוד

הוראות יסוד

1. על פי תקנה 113-119 לתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל, רק רופאים בענף רפואי המוכר כמומחיות עפ"י האמור בתקנות בדבר אישור תואר מומחה רשאים להתאגד כאיגוד.

2. שם האיגוד "האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים".

ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION
THE ISRAELI SOCIETY OF PEDIATRIC HEMOTOLOGY AND ONCOLOGY
(ISPHO)

 ב. תוקף וסמכות

האגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו.
כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים שאינה מתיישבת ו\או סותרת ו\או מתנגדת לתקנות הר"י – בטלה מעיקרה.כל החלטה של האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים שאינה מתיישבת ו\או סותרת ו\או מתנגדת להחלטות הר"י – בטלה מעיקרה.

ג. מטרות האיגוד

 • פיתוח וקידום המטולוגיה ואונקולוגיה של הילד בישראל על כל ענפיה.
 • חינוך רופאים המטולוגים –אונקולוגים ילדים, אימונם והשתלמותם.
 • טיפוח יחסי חברות בין ההמטולוגים-אונקולוגים ילדים בישראל ושמירה על רמה אתית-מקצועית.
 • קשירת קשרים עם גופים מקבילים בחו"ל וייצוג המקצוע כלפי פנים וחוץ.
 • פיתוח וקידום המעמד המקצועי של ההמטולוגים-אונקולוגים ילדים בישראל וייצוגם בנושאים אלו.

ד. חברות

 • החברות באיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ. באיגוד 4 סוגי חברויות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, חבר חוץ וחבר כבוד.
 • כחבר מן המניין יוכלו להתקבל רק רופאים חברי ההסדרות הרפואית בישראל בעלי תואר מומחה בהמטולוגיה ואונקולוגית ילדים ורק אלו יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.
 • כחבר שלא מן המניין יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י המתמחים בתחום המטולוגיה ואונקולוגית ילדים או שיש להם עניין בהמטולוגיה ואונקולוגית ילדים. חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.
 • חבר חוץ – רופא המוכר ע"י איגוד המטולוגי אונקולוגי ילדים מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד הישראלי.
 • חבר מן המניין שיעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד
 • חבר כבוד – חבר אשר האיגוד מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על ידי ועד האיגוד ברוב של לפחות שני שליש מחברי הועד.

ה. נוהלי קבלה

 • רופא המעונין להתקבל כחבר באיגוד יגיש בקשה לועד בצרוף המסמכים המתאימים.
 • הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.
 • על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועד.

ו. זכויות וחובות

 • כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד.
 • השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד.
 • למוסדות האיגוד יבחרו רק חברים מן המניין.
 • על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.

ז. הפסקת חברות

 • לפי בקשה בכתב מהחבר לועד האיגוד.
 • עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י
 • הועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:
  • אם שוכנע כי קימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
  • אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.
  • אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י.
 • בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.
 • רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הועד.
 • ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד.
 • האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.

ח. מוסדות האיגוד

1. מוסדות האיגוד הן:

 • א. אסיפה כללית
 • ב. ועד המונה חמישה חברים ובהם יו"ר, מזכיר וגזבר.
 • ג. ועדת ביקורת הכוללת שלושה חברים.

2. האסיפה הכללית

 • אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על ידי הוועד. ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע ויפורסם בהן סדר היום של האסיפה. סדר היום ייקבע על ידי הועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
 • האסיפה תהיה בעלת רב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות – יכריע היו"ר.

תפקידי האסיפה הכללית הם:

 • קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.
 • בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לחמש שנים.
 • דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.
 • התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.

3. אסיפה כללית שלא מן המניין.

 • הועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של האיגוד.
 • אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

4. יו"ר האיגוד

 • היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה לכהונה בת חמש שנים.
 • מתפקידו לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן.
 • בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

5. ועד האיגוד

 • הועד יבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של חמש שנים.
 • מתפקידו לייצג את האיגוד ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
 • לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
 • הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
 • היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום.
 • ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד. ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.
 • במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד – יכריע קולו של היו"ר.
 • הועד יכהן בתפקידו עד שיבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של האיגוד. אסיפה כללית רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו. במקרה ופחתו מספר חברי הועד לפני תום תקופת כהונתם עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הועד הנותרים, תוך 30 יום אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הועד.
 • חבר ועד לא יקבל שכר עבור שרותיו לאיגוד. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

6. גזבר

 • גזבר האיגוד ייבחר על ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות.
 • הגזבר יהיה אחראי לגביית מסי חבר וניהול חשבונות האיגוד. מתפקידו להגיש לועד ולאספה הכללית דו"ח על פעילות זו.
 • בהעדרו ימלא את מקומו יו"ר האיגוד.

7. מזכיר

 • מזכיר האיגוד ייבחר על ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות.
 • מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד והועד, לבצע את התכתבויות האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ולהודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.

8. ועדת הביקורת

 • האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת.
 • תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות.

9. ועדת משנה

 • האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך.
 • ועדות אלו תהיינה כפופות לועד האיגוד.
 • כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות ועדת המשנה אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות והחלטות ועד האיגוד – בטלות מעיקרן.

ט. כספים

 • תקציב האיגוד וגובה מסי החבר שיוטל על חברי האיגוד ייקבעו על ידי הועד. שעור מסי החבר ייקבע באישור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בן מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י.
 • חבר כבוד יהיה פטור ממיסי חבר.
 • יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

י. אישור ושינויים בתקנון

 • תקנון זה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
 • שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלא ברוב של שני שליש מהמשתתפים.
 • כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב ע"י הועד ותשלח לכל החברים שלושים יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.
 • אין לשנות את הסעיפים א' עד ד'

יא. פירוק האיגוד

 • ההחלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של החברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכוש האיגוד לועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל, אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.
 • כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.